Download algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FILLY AND FLARE

Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten van Filly and Flare(hierna te noemen Filly and Flare)die tot stand zijn gekomen met de consument via koop op afstand. Deze Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op www.filly-flare.nl Op verzoek worden de Algemene Voorwaarden door ons toegezonden.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling verklaart de consument akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.
 
Prijzen en betalingen
2.1 Alle prijzen voor de aangeboden producten of diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Verzendkosten worden apart vermeld.
2.2 Gedurende de vermelde geldigheidsduur zal Filly and Flare prijzen niet verhogen, tenzij sprake is van verandering in BTW-tarieven.
2.3 Betaling dient te geschieden op een door Filly and Flare aangeboden betaalwijze. Filly and Flare kan niet verplicht worden een andere betaalwijze te accepteren. Filly and Flare is gerechtigd nadere voorwaarden aan de betaling te verbinden. Bij betaling via bank of giro geldt als dag van betaling de dag waarop het bedrag op de rekening van Filly and Flare is bijgeschreven.
2.4 Betaling dient direct na een bestelling voldaan te worden. Als het verschuldigde bedrag ontvangen is door Filly and Flare zal de bestelling in behandeling genomen worden en verwerkt worden.
2.5. Indien de consument in gebreke blijft, is Filly and Flare gerechtigd de betreffende overeenkomst uit te stellen danwel te ontbinden.
 
Herroepingsrecht
3.1 Na aankoop heeft de consument het recht een artikel zonder opgaaf van reden te retourneren binnen veertien dagen, ingaande op de dag van ontvangst door de consument. Indien een artikel door zijn aard niet onder het herroepingsrecht valt, zal dit door Filly and Flare vermeld worden in het aanbod.
3.2 Tijdens de zichttermijn dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Indien de consument een artikel wenst te retourneren op grond van het herroepingsrecht, dient dit ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking te geschieden. Een verzegeling mag niet verbroken zijn. De consument dient zorg te dragen voor een deugdelijke verpakking van de retourzending en de verzendkosten voor zijn rekening te nemen.
3.3 Bij retournering conform de voorwaarden en binnen de zichttermijn, zal Filly and Flare het aankoopbedrag binnen 14 dagen terugbetalen.
 
Aanbiedingen/overeenkomsten
4.1 Als een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft, dan zal Filly and Flare dit duidelijk vermelden.
4.2 Filly and Flare zal haar producten zo nauwkeurig en waarheidsgetrouw beschrijven. Kennelijke vergissingen of fouten binden Filly and Flare niet.
4.3 Filly and Flare zal bij haar aanbiedingen duidelijk de rechten en plichten van de consument vermelden wanneer die een aanbieding accepteert. Daartoe behoren vermelding van de prijs, bezorgkosten, betalingswijze en het herroepingsrecht.
4.4 Filly and Flare is gerechtigd een bestelling te weigeren zonder opgaaf van reden. Er is pas sprake van een overeenkomst zodra Filly and Flare de bestelling heeft geaccepteerd.
 
Levering
5.1 De vermelde levertijden bij de producten zijn indicatief met een maximale levertijd van 30 dagen. Overschrijding van de aangegeven levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding of annulering van de bestelling, tenzij de levertijd zodanig lang is, dat van de consument redelijkerwijs niet verwacht mag worden dat hij de overeenkomst in stand houdt. In dat geval zal Filly and Flare het aankoopbedrag binnen 30 dagen retourneren aan de consument.
5.2 Als afleveradres geldt het door de consument opgegeven adres. Voor schade als gevolg van onvolkomenheden of fouten in het door de consument opgegeven bezorgadres is Filly and Flare niet aansprakelijk.
5.3 Leveringen vinden alleen plaats naar landen die door Filly and Flare zijn vermeld. Filly and Flare kan niet verplicht worden tot levering naar andere landen.
 
Conformiteit en garanties
6.1 Filly and Flare draagt ervoor zorg dat bestelde producten of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan redelijke eisen van bruikbaarheid en deugdelijkheid.
6.2 Wanneer een product gezien zijn aard onder garantie wordt geleverd en er treedt een gebrek op binnen de garantietermijn, dan dient de consument Filly and Flare daarvan schriftelijk of via e-mail op de hoogte te stellen. Filly and Flare zal het artikel ter reparatie terugnemen dan wel vervangen, mits het gebrek niet door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik is ontstaan. De keuze voor reparatie of vervanging ligt bij Filly and Flare.
6.3 Garantie is beperkt tot de termijn die door de producent of leverancier van het product is vastgesteld.
 
Eigendomsvoorbehoud
7.1 Alle door Filly and Flare geleverde producten of diensten blijven eigendom van Filly and Flare totdat de consument alle verplichtingen uit alle overeenkomsten is nagekomen. Het risico van schade of vermissing gaat over op de consument vanaf het moment van levering.
 
Reclames en aansprakelijkheid
8.1 De consument dient een artikel bij ontvangst zo spoedig mogelijk te controleren. Eventuele gebreken of transportschade dienen binnen 14 dagen na ontvangst via e-mail te worden gemeld aan Filly and Flare.
8.2 Filly and Flare zal na ontvangst van de klacht de artikelen, na retournering daarvan, ofwel vervangen ofwel het aankoopbedrag terugbetalen.
8.3 Voldoet een artikel bij normaal gebruik niet aan de kwaliteitsnormen die er redelijkerwijs aan gesteld mogen worden, dan kan de consument Filly and Flare via e-mail op de hoogte stellen en zal Filly and Flare de klacht beoordelen en zonodig het betreffende artikel repareren of vervangen.
 
Overmacht
9.1 Filly and Flare kan niet worden verplicht tot het nakomen van een overeenkomst of deel ervan, indien er sprake is van overmacht. Filly and Flare heeft in dat geval het recht de overeenkomst op te schorten, slechts deels na te komen danwel te ontbinden zonder vergoeding van schade aan de consument. Dit ontslaat de consument niet van de verplichting tot betaling van dat deel van de overeenkomst dat wel is nagekomen en een zelfstandige waarde vertegenwoordigt.
9.2 Duurt de periode van overmacht langer dan 2 maanden, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op elke overeenkomst tussen Filly and Flare en de consument is het Nederlands recht van toepassing, ook als de producten of diensten geheel of gedeeltelijk in het buitenland zijn geleverd.
10.2 Filly and Flare en de consument zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 
Woudrichem, 2018